PTT Personel Alıyor

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından 1.113 adet Gişe ve Büro Görevlisi ile 637 adet Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

PTT Personel Alıyor
PTT Personel Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 23 Nisan 2017

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL ŞARTLAR

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).
 • Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak 
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak. 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

 • Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

 • İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)
 • Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvurular, 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olup adaylar en fazla 25 (yirmibeş) tercih yapabilecektir.

NOT: Şirketimizin yapmış olduğu 2017/1 personel alımı sözlü sınavı sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan ve sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi bilahare açıklanacak olup Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir. (B ve A2 Sürücü Belgelerinin olmaması halinde, bunlara ilişkin Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikalarının fotokopileri ile geçici sürücü belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde;  KPSS puanı yüksek olan,  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,  Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Adayın ataması yapılır.

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde (ilçe yerleşimleri de dahil) görevlendirilecektir.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)  
 • Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 • İş isteme beyannamesi,
 • Mal bildirim beyannamesi,
 • Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
 • Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret) 

GENEL HÜKÜMLER 1) A

sil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 8 inci maddede istenen belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11'inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: İstihdam edilecek personelin pozisyon unvan ve sayısı ile görev yerlerini, mezun oldukları bölüm ve kodlarını gösterir tablolar Şirketin internet adresinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

NOT: Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde, adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
Emr     2017-04-23 Gişe icin maaş ne kadar bilgisi olan var mi.
ADMİN     2017-04-22 @Yusuf Maalesef Hocam bölümünüz uymuyor.
Yusuf     2017-04-22 Büro yönetimi mezunu kpss75 aldim E B A2 ehliyeti var baş vurabilirmiyim admin kardeşim büro hizmetleri yönetici astligi oluyormu
Yusuf     2017-04-22 Büro yönetimi mezunu kalp 75 A2 ehliyeti var baş vurabilirmiyim admin kardeşim
ADMİN     2017-04-21 @Gül Öztürk Bölümünüz ya da KPSS puanınız uymuyor olabilir. Bölümünüz nedir?
Gül Öztürk     2017-04-21 Merhaba, başvuru için sayfaya giriyorum fakat ilerlemiyor bi türlü daha ilk sayfada takılıyorum başka yaşayan var mı_ Yardımcı olabilecek biri ? :)))
ADMİN     2017-04-20 @Hakan Karaveli Maalesef Hocam A2 de istiyor.
ADMİN     2017-04-20 @Nebru Maalesef Hocam.
Nebru     2017-04-20 Konaklama işletmeciliği basvuramiyor mu
Hakan karaveli     2017-04-20 B ehliyetim var kpss 67 aldim ve basvurabiliyormuyum
ADMİN     2017-04-19 @ilkaynur Maalesef Hocam. Maliyeden 2 yıllık değil 4 yıllık olarak personel alıyor PTT.
ilkaynur     2017-04-19 Admin maliye son sınıfım maliye onlisans 77.34 puanım var başvuru yapabiliyormuyum lütfen yardımcı olur musunuz son üç dersim var lisanstan mezun olabilmek icin
ADMİN     2017-04-18 @Recep Olmuyor Hocam :(
Recep     2017-04-18 Admin 10 yillik A2 ve B ehliyetim var kpss yok oluyor mu
Burak     2017-04-18 Ben buna basvurmak istiyorum ama elektrik mezunuyum a2 ehliyetim adres bilgimde va aslinda ama ne alaka
ADMİN     2017-04-18 @Mine Liseden alım yok Hocam. @Nezir Şanslısınız :)
Mine     2017-04-18 Lise mezunlari başvuru yapamıyor mu acaba admin yoksa ben mı goremedim
Nezir     2017-04-18 Tesekkur ederim admin beyefendi. ☺ benim b a2 ve src4 var. Sansliyim sanirim
Mehmet     2017-04-17 Daha önce ki alımlar neden açıklamadılar
olcay mehmet     2017-04-17 Kardesim a2 yok diye başvurulamiyormu hakikaten anlamadim
olcay mehmet     2017-04-17 Admin kardesim aman bas vuru gunu geldiginde haber veriver sana zahmet cok sagol
Yunus     2017-04-17 Boy çok önemli mi
ADMİN     2017-04-17 @Yavuz Hocam Başvurular Salı günü başlıyor. İlanda yazıyor. Takipte kalın. Link vereceğim.
Yavuz     2017-04-17 Arkadaşlar nereden başvuracaz yardımcı olur musunuz ?
ADMİN     2017-04-17 ARKADAŞLAR maalesef B ehliyeti tek başına yeterli olmuyor.
ADMİN     2017-04-17 @Nezir Başvuru ayın 18'inde başlıyor. Daha dikkatli görmeniz için mavi yazı ile belirttim şimdi :) Başarılar.
Okan 68     2017-04-17 Merhaba b gurubu ehliyetine var fakat A2 gurubu ehliyetim yok başvuru yapamiyormuyum sadece bir gurubu olmazmi bilgi verirseniz memnun olurum
Nezir     2017-04-17 Okadar ugrastim nereden bas vuru yapacagimi bulamadim
Görkem ERCAN     2017-04-17 B ehliyet var A2 yok başvuru yapamıyor muyum yani ikisi de olmak zorunda mı ?
adsiz     2017-04-17 Bu otuz bes yas sinirini artik kaldirsinlar
A2 ehliyet imiz yok diye başvuru yapamıyoruz     2017-04-17 .