7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Nedir?

7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Nedir?
7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Nedir? ADMİN

7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Nedir?

2.9. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun?un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya

pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev

yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa

bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi

ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza

tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık,

uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü

bulunmamak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

8

Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler...

hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun

14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla,

valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında

sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde

tamamlanır.

Ayrıca yine aynı Kanunun 14 üncü maddesine göre ise; Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve

pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; ... az olmamak üzere

düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve

bünyesinde güvenlik bölümleri ( fakülte veya meslek yüksekokulu ) açabilecek olan üniversitelerin

bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi

şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile

özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina araç, gereç ve personel bulunması şartıyla

özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.

Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde

belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.

Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla

birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma

ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde

olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda

kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak ?silahlı özel güvenlik görevlisi olur? ibareli sağlık kurulu

raporu istenecektir.

* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına

ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM?ce

yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv

araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Nedir?
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500