Çamlıhemşin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlanı

Çamlıhemşin  Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Vakfı İlanı
Çamlıhemşin  Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Vakfı İlanı ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2017

   T.C.
ÇAMLIHEMŞİN KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
 
            na , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca Vakfımıza tahsis edilen ve Vakfımızda boş bulunan 1 (bir) adet personel alımı yapılacaktır
İşin Adı : Sözleşmeli Personel alımı (Büro Görevlisi )
Başvuru Bitiş Tarihi : 15 .05.2017
Evrak Teslim Başlangıç Tarihi :16.05.2017
Evrak Teslim Son Bitiş Tarihi : 18.05.2017
Mülakat Tarihi : Mütevelli Heyetince belirlenecek olup mülakat tarihi, saati ve yeri daha sonra Çamlıhemşin Kaymakamlığı resmi  internet sitesinde (www.camlihemsin.gov.tr) ilan edilecektir.
 
PERSONEL ALIMINDA ADAYLARIN İZLENECEĞİ YOL
- Adaylar , AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI/SYGM (internet adresi: http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ ) adresinden SYDV Personel Alım İlanı / Başvuru Giriş Formu (https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx internet adresinden üyelik yoksa üye olunacak) doldurularak gerekli şartları tutuyorsa başvuru yapacak.
-  Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini Vakıf Başkanlığına, belirtilen tarihlerde (16.05.2017 – 18.05.2017) elden teslim ettikten sonra 2015 veya 2016 yıllarından herhangi birine  ait KPSS P3 puan türüne göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puan almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıf Başkanlığına teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
I. ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
A. Genel Şartlar:
1.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.   18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4.   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
6.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı herhangi bir süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,/ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7.    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
8.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli
bulunmamak,
9.    Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
B.  Özel Şartlar:
1.  Büro Görevlisi için başvuracak adaylar üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme ,İktisat, Kamu Yönetimi , Maliye, Uluslararası İlişkiler, v.b.) bölümlerin birinden mezun olmak.
2.   ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında yapılmış olan KPSS sınavından P3 puan
türünden en az 60 puan almış olmak,
3.  İkametgâh Şartı; personel alım ilanı tarihinden önce son 1 (bir) yıldır Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Çamlıhemşin ilçe merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda, ikamet ettiğini gösterir belge ibraz etmek ve işe alındığı takdirde Çamlıhemşin merkezinde ikamet edip, çalışmayı taahhüt etmek.
4.   Çamlıhemşin dışındaki ilçelerden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5.   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
6.   Bilgisayar ofis (office word, excel, powerpoint vb.) programlarını etkin olarak kullanıyor
olmak, buna ilişkin olarak transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu
Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak, (Başvuru şartı olmayıp tercih unsuru olarak değerlendirmeye alınacaktır.)
7.   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, çevreyi, sosyal dokuyu tanıyor olmak,
8.   Adaylar, http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden elektronik
başvuru yapacaklardır. Posta, şahsen veya 3. kişiler vasıtasıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11.  Daha önce başka bir Vakıfta çalışıyor iken herhangi bir nedenden dolayı işten çıkarılmamış olmak
12. Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini Vakıf Başkanlığına  belirtilen tarihlerde 16.05.2017-18.05.2017) elden teslim ettikten sonra 2015 veya 2016 yıllarına ait KPSS P3 puan türüne göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puan almış aday(lar) da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıf Başkanlığına teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır
13. İşe Alınma Asıl Kişi Belirleme İşlemi;  KPSS P3 Puanı ve Mülakat Puanı Toplanarak Ortalamasından En Yüksek Puan Alan Aday Alınacaktır
II. BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
Mülakata, Özel Şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri elden teslim eden adaylar arasından KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puanı alan adaydan başlayarak kadro sayısının 3(Üç) katı kadar aday çağrılacaktır.
1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi(Aslı görevli
memura ibraz edilecektir.),
2. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması)
3. 2015 veya 2016 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Çıktısı,
4. Adli Sicil Belgesi,
5. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)
6. Adresi gösterir Vukuatlı Aile Tablosu,
7. Sürücü belgesi önlü arkalı fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.),
8. Bilgisayar sertifikası ( sahip olanlar için ) fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.),
9. Adayın fotoğraflı özgeçmişi (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, aile bilgileri, ebeveyn durumu, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
10. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olduğuna dair belge (Terhis Belgesi)
11. İlan tarihinden sonra alınmış çalışmasına engel bir durumu olmadığını belirten sağlık raporu.
III. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BELGELER:
1. Başvurular online olarak 05/05/2017 tarihinde başlayacak 15/05/2017(dahil) tarihinde sona erecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/SYGM http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden yapılacaktır. Posta, şahsen veya üçüncü kişiler vasıtasıyla başvuru yapılamaz.
2. Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini Vakıf Başkanlığımıza 18/05/2017 tarihi mesai saati (17:00) bitimine kadar elden teslim ettikten sonra, adaylar 2015 veya 2016 yıllarına ait KPSS P3 puan türünde aldıkları puana göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (Üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puan almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Mülakat listesi Çamlıhemşin Kaymakamlığı resmi internet adresinden (www.camlihemsin.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içerisinde Vakıf Başkanlığımıza elden teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Mülakat saati, yeri ve tarihi daha sonra Çamlıhemşin Kaymakamlığı resmi internet sitesi olan http://www.camlihemsin.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.
4.  Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;
- Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
- Genel yetenek ve genel kültürü,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı…vb. gibi konulardan oluşacaktır.
6. Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar işe kabul edilerek, Belirsiz Süreli iş sözleşmeli (6 Ay deneme süreli) personel statüsünde işe alınır.
7. Mülakat Sınav Komisyonu, mülakat sonucunda Vakfa personel alıp almamakta serbesttir.
IV. DİĞER HUSUSLAR:
1. Mülakat Sınav Komisyonu, mülakata giren adayların hiçbirini yeterli görmemesi durumunda işe
alım yapmayacaktır.
V. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İnternet Müracaat Adresi : https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx
Evrak Teslim Adresi : Çamlıhemşin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
( Osman Kurtuluş Cad. Merkez Mah. Hükümet Konağı Zemin Kat. )
İletişim Tel : 0464 651 72 43
VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ
DUYURULMASI VE ATAMALARININ YAPILMASI:
 
1.  Online olarak yapılacak başvurular sonucunda, ilan edilen kadronun 3(Üç) katı kadar adaylar sözlü mülakata çağırılacaktır. Mülakat Sınav Komisyonu tarafından yapılacak mülakat değerlendirilmesinden sonra işe alım talebi onaylanmak üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne iletilecektir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personellerle sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır..
2.  Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Çamlıhemşin Kaymakamlığı resmi internet adresi olan http://www.camlihemsin.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup, kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3.  Atanmaya hak kazanan adayların sonuçları ilan ve tebligattan itibaren 5 gün içerisinde Çamlıhemşin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelip göreve başlamaları gerekmektedir.
4. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilip, haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
Emine Turan     2017-05-07 Neden yaş sınırı var.okadar haksızlık soru calma hırsızlıgı yüzünden şimdide bugüne kaldık.Kaderede razı olduk şimdide yaş sınırı cıkardınız.Bu dünyamızı caldınız gencligimizle birlikte ahirette görüşürüz.