Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Mühendis ve Veteriner Hekim Alıyor

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Mühendis ve Veteriner Hekim Alıyor
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Mühendis ve Veteriner Hekim Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 14 Temmuz 2017 

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli personel alınacaktır. Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-1'de verilmiştir.

GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.
 4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 5. Askerlik durumu;  Askerlikle ilgisi bulunmamak.  Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 45 yaşını doldurmuş olanlar başvuru yapamayacaklardır.
 8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis ve Veteriner Hekim kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan ve aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.
 2. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/önlisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.
 3. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır.
 4. İngilizce Dil Belgesi için YDS, KPDS, ÜDS ve YÖKDİL’den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge
 5. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak. (Araştırma gemisinde uzun süreli çalışmalara müsait olmak(Mühendis kadrosu için))
 6. Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.
 7. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular doğrudan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Birimi’ne (Yeşilbayır mahallesi Akdeniz Bulvarı No:2 Döşemealtı-ANTALYA) yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 14/07/2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvuruda istenen Belgeler;

 • Dilekçe
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği
 • KPSS sonuç belgesi  Sabıka Kaydı
 • Askerlik durumunu bildirir belge
 • Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday olarak seçilme durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)
 • 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • YDS, KPDS, ÜDS, YOKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi
 • Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği
 • Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 4(dört) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde kurum internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.

Tablo-I 'in Büyük Hâli İçin Tıklayınız

Başvuru Şartlarına uyan ve başvuru yapmak isteyen adaylar BURAYA tıklayarak orijinal ilanı ve başvuru formunu görebilirsiniz.

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
Burcu     2017-07-11 Gıda teknikeri neden almıyolar
Ekrem     2017-07-10 Pardon tekniker olucaktı
Ekrem     2017-07-10 Biz meslek liseleri boşuna mı teknisyen yaptılar hiç alımyok.