Bitlis İl Özel İdaresi 4 İnşaat Mühendisi Alıyor

Bitlis İl Özel İdaresi 4 İnşaat Mühendisi Alıyor
Bitlis İl Özel İdaresi 4 İnşaat Mühendisi Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 1 Ağustos 2017


5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 4 adet sözleşmeli inşaat mühendisi alınacaktır..

Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.  Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar rnülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Bitlis İl Özel İdaresi WEB sayfasından www.bitlisozelidare.gov.tr duyurulacaktır.

Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

SINAV İçİN BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanu nu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Üniversitelerin "İNŞAAT MÜHENDİsLİGİ" bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
 3. 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS)-B grubu P3 puan türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak,
 4. Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 5. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engelolabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından '. mahkum olmamak, /
 8. Sınavı kazanan adayın Güvenlik soruşturması ve/veya arşivaraştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personelolarak ataması yapılmayacaktır.
 9. İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görevalanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 6 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
 10. Son 6 ay Bitlis'te ikamet ediyor olmak, Bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.
 11. Mülakat tarihi itibari ile en az 2 yıllık İnşaat Mühendisi olmak ve 1 yıl iş deneyiminin olması

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak.
 2. Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek,
 3. Statik proje hazırlayabilmek,
 4. Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Netcad veya Autocad, İdecad statik vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,
 5. İlin Coğrafi yapısını bilmek, sağlık durumunun arazide çalışmaya uygunluğunu sağlık raporuyla belgelemek,
 6. Şantiye şartlarında çalışmayı ve görev yapacakları İl ve İlçe merkezinde ikamet Etmeyi kabul etmek ve bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 17/07/2017 - 21/07/2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Bitlis İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve (www.bitlisozelidare.gov.tr) internet sitesinden temin edecekleri iş talep formu, KPSS B grubu P3 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No/su olan), kısa özgeçmişini anlatan belge ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan tarihinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınava; başvuru şartlarını taşıyan adaylardan ilan edilen kadronun 5 katı kadar (20) kişi çağrılacaktır. Sıralama başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanına göre yüksek puandan aşağıya doğru yapılacaktır.

Sözlü sınava girecekler Bitlis İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.bitlisozelidare.gov.tr) duyrulacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü/mülakat sınavı 26/07/2017 tarihleri arasında Bitlis II üzel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mü lakat sınav programı Bitlis İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.bitlisozelidare.gov.tr) duyurulacaktır.

Giriş sınavı; sözlü/rnülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanlama ortalaması üzerinden değerlendirilecektir.

Puanlama 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 60 (altmış) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

Sözlü Mülakat değerlendirmeleri; a) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme MerkeziCÖSYM) tarafından yapılan KPSS-B grubu P3 puan türünün % 30' u b) Mesleğe(unvan) ilişkin bilgi düzeyinin %40'u c) Adayın genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgilerinin % 30'u Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Sınav sonuçları, yapılacak güvenlik soruşturmasına müteakiben açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu iı Özel idaresi ilan panosunda ve www.bitlisozelidare.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN iSTENECEK BELGELER

 1. Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi
 2. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu
 3. Mezun olduğu diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
 4. Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti
 5. Nüfus Kayıt Örneği
 6. 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
 7. Yerleşim yeri belgesi
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
Nejdet     2017-07-17 Ya torpilli olmak lazım ya da Bitlis li Gören de Mozambik iklim şartlarına uyum sağlayacak mühendis lazımmış. sanır.