Bozok Üniversitesi Hastanesi 5 Hemşire Alıyor

Bozok Üniversitesi Hastanesi 5 Hemşire Alıyor
Bozok Üniversitesi Hastanesi 5 Hemşire Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2017


Üniversitem iz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birim lerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı K anun’un 4/B m addesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılm asına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistem ine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili bilgilere Üniversitem izin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

  • 657 sayılı Devlet M em urları K anunu'nun 4  ’inci m addesinde belirtilen şartları taşımak,
  • 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olmak,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik K urum undan, em eklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Bozok Üniversitesi R ektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan ya da www.bozok.edu.tr adresinden tem in edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Bozok Üniversitesi Personel Daire Baskanlığına şahsen yapılacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2016 KPSS (B) grubu puan sıralam ası esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlam aları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zam an başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı kadar yedek uygulanacaktır.


İSTENİLEN BELGELER:

  1. Öğrenim Belgesi fotokopisi,
  2. 2016 KPSS (B) grubu lisans sınav sonuç belge fotokopisi,
  3. Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf, (son altı ay içinde çekilmiş),
  4. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlem lerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.


AÇIKLAMALAR 

Başvuru tarih leri: 26/07/2017 - 09/08/2017 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar.

Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir

 
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500