PTT 2500 Personel Alımı Başvuruları Başladı Şartlar Belli oldu

PTT 2500 Personel Alımı Başvuruları Başladı Şartlar Belli oldu
PTT 2500 Personel Alımı Başvuruları Başladı Şartlar Belli oldu ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 21 Ağustos 2017

İlanları Ücretsiz Bildirim Almak İçin Play Store'da Açıktan Atama Takip Yazıp Çıkan Uygulamayı İndirmeniz Yeterlidir.


Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından 1671 adet Gişe ve Büro Görevlisi ile 829 adet Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır. 


GENEL ŞARTLAR

 1. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.  15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 2. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 5. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 6. Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
 7. Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak
 8. Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 9. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak. 

ÖZEL ŞARTLAR

Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

 1. Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 2. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 3. KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
 3. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 4. KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Başvurular, 15-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olup adaylar en fazla 25 (yirmi beş) tercih yapabilecektir. NOT: Şirketimizin yapmış olduğu 2017/2 personel alımı sözlü sınavı sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan, sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ve sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adaylar ile farklı bölümlerden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi bilahare açıklanacak olup Şirketimizin internet adreslerinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.
 • Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir. (B ve A2 Sürücü Belgelerinin olmaması halinde, bunlara ilişkin Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikalarının fotokopileri ile geçici sürücü belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 • Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
 • Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
 • Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde;  KPSS puanı yüksek olan,  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,  Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Adayın ataması yapılır.
 • İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir. 

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri de dahil) atanabileceklerdir. 


Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)
 4. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
 5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 6. İş isteme beyannamesi,
 7. Mal bildirim beyannamesi,
 8. Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
 9. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
 10. 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
 11. Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,
 12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),

GENEL HÜKÜMLER

 • Asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 8’inci maddede istenen belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
 • Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
 • Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. 
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11'inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
Fırat     2017-08-26 Anadolu imamhadip lisesi mezunuyum kpss den 62 aldım çalışmak isdiyom
Kıvanç     2017-08-21 23:59 da tercih bitecekse iptal Edip baştan yazmak istiyorum puanım 75,212 gelme ihtimali nedir.kahramanmaraş ı çok istiyorum gelir mi
ADMİN     2017-08-21 @Kıvanç -Saat bilgisi bulunmamaktadır. Büyük ihtimal 23:59'da biter.
Kıvanç     2017-08-21 Bugün başvuru saat kaçta bitiyor
ADMİN     2017-08-20 @Ferik -Önlisans ve Lisans
Ferik     2017-08-20 Mezuniyet lisans mı
ADMİN     2017-08-20 @Murat -Hayır Hocam
Murat     2017-08-20 Ptt alımlarına eğitim fakültesi mezunları başvuramaz mi?
ADMİN     2017-08-20 @Zümrüt - Gerekmez ama resmi işlemlerde her zaman bir fotokopi ya da çıktı bulundurmak ileride oluşabilecek bir problem için elde bulunması iyidir. Genel olarak söylüyorum.
Maliyeci93     2017-08-20 Arkadaşlar tercihimde değişiklik yapmak istyorum ama sadece tercihi iptal et seçenegi var iptal edrsem yeniden yaptgmda ya kabul etmzse sistem dye iptal de edemedim , degştrebilen var mı tercih sıralamasnı?
Zümrüt     2017-08-19 Hocam tercihlerin çıktısını almak gerekli mi lazım olur mu?
Sevda     2017-08-19 Admin yapıyorum aynı şekilde ve olmuyor yapılan açıklamaya göre 0 koyun diyorlar onu da yapiyorum ama olmuyor bilen bir arkadaş olsa ne güzel olur
ADMİN     2017-08-19 @Sevda -İlk 3 kısmı sol kutucuğa sonraki rakamları da sağ kutucuğa yazacaksınız.
Sevda     2017-08-18 Admin sorduğum soru ile bir bilginiz var mı
ADMİN     2017-08-18 @Seemra -Kaçla kapatacağını bilemeyiz.
Sevda     2017-08-18 Yeni çipli kimlikler de seri no kısmına bilgilerimi yazıyorum olmuyor seri ve no kısmı nasıl ayrılıyor çipli kimliklerde
Seemra     2017-08-18 Admin bi soru sordum cewp yazmamisssn
ADMİN     2017-08-18 @Fatih -Maalesef.
Fatih     2017-08-18 Maliye önlisans bacsvuru yapabilir mi
İşsizlik     2017-08-17 Nerden basvuru yapiyoruyz nasl olcak biri acil bilgi verebilr mi lutfen..???
naile     2017-08-17 2016 ile alacaktiniz 2017 kpss neden yaptiniz neden ögretmen alimi olmuyor bu bolumlere yaziklar olsun bu devlete ogretmenl yerlere attiniz cignediniz hakkimi helal etmiyorum bu devlete
Deniz     2017-08-16 Memurluk ilanlarına başvurmak istiyorum ama tc numaramı ve tc seri no sunu girince bilgiler eşleşmiyor diyor başvuru yapamıyorum.. Kimliğim eski kimlik. Yani yeni çipli kimlik değil... Ama yinede böyle bişey olmaması gerekmez mi?? Aynı kimlik ve bilgilerle kpss ye girdik sonuçta ??? Ne saçma birşey ya. !!!
Ruken     2017-08-16 Hocam merhaba ben Türkçe öğretmenliği mezunuyum ve p121 puan türünde 70 puan aldim ve bugün branş bazında sıralamalar aciklandı türkçe öğretmenliği bazında 15127 kişi arasından 6992. Sıradayım bu sıralamanın bana bir faydası olur mu yerleşmem için bunun bir önemi var mı lütfen bilgi verin öğrenmek istediğim bu sıralamanın yerleştirmelerde bir etkisi var mı yok mu
...     2017-08-16 Başvuru linki yok. Başvuruyu nasıl yapmamız gerekiyor ?
Fuat Güler     2017-08-15 Sahil güvenlik sonuçlari da açıklandi yayınlar misiniz bilgisi olsun adayların
Seçil     2017-08-15 B ehliyetim var A2 yok basvuru yapamaz mıyım?
Admin     2017-08-15 Abi lise mezunuyum 67 aldım kpss den başvuru yapabiliyomuyum
Hatice demirtaş     2017-08-15 Alım yok orta öğretimlerde sınava girdi kaç milyon kişiden 50 tl mi ne ödedik toplasan ciddi iyi para birilerinin cebi dolsun diye milletin umuduyla oynuyorlar
Hatice demirtaş     2017-08-15 Hepsi üniv. Mezunu millet gibi aöf e girip 2 yıllığı 6 yılda bititirp bi üniv. Mezunu olmayla uğraşmadım yuh bana..o okuyanlardansa lise mezunlarının bu ve benzeri işleri daha iyi yapacağına eminim.zamanında düz lise düz lise dediler şimdi yerin dibinde düz lise.bunların dengesiz eğitim sistemi milleti bitirdi.gerçi ne okurasan oku Ankara da dayın yoksa hiç bişisin
Site     2017-08-15 2017 yilindayiz gidiyorlar 2016 kpss ile aliyorlar neden 2017 kpss degil
Sıla Öztürk     2017-08-15 açıköğretim fakültesine başlayacağım bu yil bende başvuru yapabilirmiyim
Semra     2017-08-15 Admin sence bu sefer kactan kapatr punani. Cewaplarsan sevinirim çok teşekkürler
Selçuk     2017-08-15 Ek 2 de kamu yönetimi var yanlış bakan arkadaş için söylüyorum bu arada bende hakkımı helal etmiyorum tanıdık usulüyle devlet kadrosuna girenlere
soner muhendis     2017-08-15 Arkadaşlar başvuru tarihleri arasindami askerlikle ilişki olmamali ? 1 ay sonra askere gidiyorum ben başvurum gecersizmi olur ?
Birgül     2017-08-15 Resmen haksızlık ve kul hakkı. Lise mezunları hep açıkta kalıyor.
Esra esra     2017-08-15 Onlisans olarak dagiticu mi olabiliyrm gise olmuyomu yani ya yanlis mi okudum arkadaslar
İbrahim Çelik     2017-08-15 Eğer bir kişi torpille işe giriyosa ömürboyu aldığı maaş ona haramdır artı kul hakkı yemiştir benim hakkımı yiyen olursa hakkım ona helal değildir buna aracılarda dahil
Mehmet     2017-08-15 Başvuru linki yok nasıl basvuru yapicam bilgisi olan var mi acaba
rukiye özer     2017-08-15 niye hep p93 dagiticiya bile p93 ey adalet nerdesin??
Arda     2017-08-15 Halkla ilişkiler lisans mezunu PTTye basvuramiyorsa bu işte büyük sıkıntılar var demektir . Lise mezunları kardeşlerime söylüyorum bunlar lisans mezunlarını bile rezil etti sizi mi affedicekler !
Hayata kizgin     2017-08-15 60 yasina kadar gencsin diyorsun 35 yas sınırı koyuyorsun biz nasil emekli olucaz çalışmadan
Td     2017-08-15 Kpssye lise mezunu olarak girmiştim şuan lisans mezunuyum başvuru yapsam nasıl değerlendirilir acaba
Emine     2017-08-15 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü ek2' de yok, geçen seferkinde de yapamamıştım bütün bölümleri tek tek denediğim halde
Muhammet     2017-08-15 Lise mezununa sinavi kaldir daha iyi para veripte soyma bari
Emin     2017-08-15 Burada yazan şartları puanları boşuna okumayın sözlü mülakat varsa 2500 kişinin adı soy adı bellidir saten sözlü sinav da dayısı bakan amcası vekil eniştesi belediye başkanı vali alie dostu olan kişilere tamam deniyor kpss bitti vatandaşı oyalamaktan başka birşey değil önceden feto yerleştirmiş memurları şimdide ünvan sahibi kişiler yerleştiriyor amelede gerek oda gariban kalıyor yazik bizlere kpss umuduyla yat kalk talimi yapiyoruz
ADMİN     2017-08-15 Üzgünüm arkadaşlar. Daha önceden belirttiğimiz gibi liseden alım olmadı, bölüm şartı yine var, yaş sınırı da yerini yine koruyor. Sizleri yanıltmamak için daha önceden bunların yine olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik ki maalesef öyle oldu. Şartlara uyan arkadaşlarımıza Başarılar Dileriz.
Ögg     2017-08-15 Hep yalan dolan hep yalan dolan.. Doğru düzgün bir işiniz olsa dişimizi kıracaz... Sözlü sınav ile seçmece yapıyorsunuz. Siyaseti iş hayatına bulaştırıyorsunuz.. Ahirette hesap var efendiler 35 yaşında emekli olunmuyor! Ortaöğretim mezunları da taş yemiyor! Hatırlatayım dedim. Hesap günü sizler için aşırı çetin geçecek.. Devam edin böyle... Allah'a havale ediyoruz sizleri!
furkan     2017-08-15 Askerlik şartı yok deniliyordu
feride     2017-08-15 Lise yokmu
ADMİN     2017-08-15 @Ibrahim -2016 KPSS
Misafir     2017-08-15 Yine ortaöğretime bir şey yok. 3.500.000 ortaöğretimli kişiye neden sınav yaptınız? O zaman
Kerem     2017-08-15 Lise mezunları ölsün demi ayıptır
Ibrahim     2017-08-15 2016 kpss ile mi olack alım yoksa 2017 ile mi