Adalet Bakanlığı 300 Personel Alıyor

Adalet Bakanlığı 300 Personel Alıyor
Adalet Bakanlığı 300 Personel Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı günü mesai saati bitimi


AÇIKLAMA 1: Başvurular İstanbul, İzmir, Ankara'dan bizzat ya da bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet başsavcılıklarından ücretli olarak yapılabilmektedir. Takipçilerimize duyrulur.

AÇIKLAMA 2: Teknisyen alımında hangi teknisyenlerin alınacağını konunun en altındaki tablodan görebilirsiniz.

AÇIKLAMA 3: Teknisyen, Zabıt Katibi ve Mübaşirlikten sadece birine başvurabilirsiniz.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 194 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 90 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) ve 16 sözleşmeli teknisyen (EK-1/C) olmak üzere toplam 300 personel alınacaktır.

194 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 90 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) ve 16 sözleşmeli teknisyen (EK-1/C) olmak üzere toplam 300 personel alınacaktır.

Başvurularda 2016 KPSS puanı ve en az 70 zorunluluğu vardır.


Genel Şartlar 

Türk vatandaşı olmak,

İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)


Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.


Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için

En az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir


Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.


Başvuru için gerekli belgeler

  1. Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
  2. Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
  3. KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,
  4. Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
  5. Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
  6. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

Başvuru yeri ve şekli

Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgisine göre Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca merkez adliyelere atanacaktır.)


Başvuru tarihi

Başvurular 17 Ağustos 2017 Perşembe günü başlayıp, 5 Eylül 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.


Sınav yeri

Sınav yeri Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.


Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 20 Eylül 2017 Çarşamba günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır


Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati

30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 


Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı

 Zabıt kâtibi unvanı için; Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Mübaşir unvanı için; Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Teknisyen unvanı için; Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 9 Ekim 2017 Pazartesi günü komisyonda ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


Sözlü sınav tarihi ve saati

16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.


Sözlü sınav konuları

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

  • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
  • Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
  • Genel kültür (20 puan),
  • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Adaylar sadece tek bir sözleşmeli pozisyon için tek bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren EK–1/A, B, C listeler aşağıda gösterilmiştir.


Zabıt Katibi Sınav Yerleri


Mübaşir Sınav Yerleri


Teknisyen Sınav Yerleri


BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
ADMİN     2017-09-15 @Yakup -Bir iki hafta içinde açıklanır.
Yakup     2017-09-15 Liste ne zaman açıklanır admin ?
ADMİN     2017-09-13 @zeynep - 2 hafta daha açıklanmasını beklemiyoruz.
zeynep     2017-09-13 Liste ne zaman açıklanır admin mubasirlik için bir fikriniz var mı?
Sezer     2017-09-07 Puan şartı kalktım mübaşirlik yada teknisyenlik için
Vt35     2017-09-05 78.5 puanim var. Lise mezunuyum. Mubasirlik icin sansim olurmu
Alpay     2017-09-05 Liste ne zaman açıklanır ?
Portuga     2017-08-30 Ben uni ogrencisiyim mubasilige basvuracamda e devlettn alacagim ogrenci belgesi olur mu olmuyorsa nasil belge vermeliyim
ADMİN     2017-08-29 @Umutsuz -Başvurularınızı başka şehirlerden yapacaksanız hemen yapmalısınız. APS ile gönderileceği için belgeler zamanında ulaşmayabilir. Sorumluluk başvuru yapanlara ait.
Umutsuz     2017-08-29 Admin bize verecek bir cevabiniz yokmuydu?
Melike     2017-08-29 Admin Çok teşekurler sağolun
ADMİN     2017-08-29 @Melike 90 kelime mülakat sınırlıdır. 90 doğru kelimeyi yapan herkes mülkakata sözlü sınava çağrılır.
Melike     2017-08-29 Admin klavye sınavını geçmek için 90 kelime yazmam yeterlimi yoksa klavyede yazanları bir sıralamaya mı tabi tutuluyorlar nette görüyorum 100 120 kelime yazanlar bile sınavı gecemedikleri zamanlar olduğunu soylyazamiyorum şu an 90 bile yazamiyorum lütfen bilgi verirseniz ona göre karar vericem
Tugba     2017-08-28 Az once baska bir sitede üç il dışından basvuru yapacak olanların 4ünde yapmasi gerekir çünkü 4ünde yapilan 5inde aps ile ulaşır diye yazmislar. Ama 4ü tatil degil mi? Sahsen ben 5inde yapacaktim gecersiz olur diyorlar, bilgisi olan var mi?
Umutsuz     2017-08-28 Merhaba, acaba bu 10 gunluk tatil de yine basvuru yapabiliyor muyuz? Belgelerimizi teslim edebiliyor muyuz? Adliyeyi aradigim da oradaki gorevli hic bir sekilde ilgilenmedi. Cevap vermeyip azarladi. Ve yuzume kapatti.
ADMİN     2017-08-27 @Ömer -Rica ederim :) Cevap: Evet. Bir sıkıntı olmaz. Sözleşmeli iken kadrolu kazanıp geçmek için sıkıntı yok. Kadroludan sözleşmeliye geçmek için muvafakat sıkıntısı oluyor.
Ömer     2017-08-27 Admin öncelikle teşekkür ederim her konuda bütün soruları yanıtlıyorsun. Benim kafama takılan şu sözleşmeli atanan bir zabıt katibi göreve başladıktan sonra yeni bir alım açılsa ve kadrolu olsa ona başvuru yapıp yeniden atanabilir mi. Çalıştığı kurumdan istifa etmesine gerek var mı veya muvafakat alması mı gerekir.bu süreç nasıl işliyor. Yardımcı olabilir misin
ADMİN     2017-08-27 @Enes - Sorun olmaz.
ADMİN     2017-08-27 @Duygu - Cumhuriyet Başsavcılığına yapabilirsin.
ADMİN     2017-08-27 @Tuğba -Eşiniz çalıştığı işi ve adresi belirteceksiniz basit bir dilekçe ile.
ADMİN     2017-08-27 @Melike -Sorun olmaz
Enes     2017-08-27 Hocam dilekçenin başına adalet komisyonuna değilde adalet bakanlığına diye yazdım sorun olurmu
Duygu     2017-08-26 Amin bn istanbul silivri deyim adliyeye gidip adalet komisyonuna mi başvuru yapacağım yıksa cumhuriyet bassavciligiinami
Tuğba     2017-08-25 Bir şey daha; eşimin iş durumunu kendim dilekçe ile mi belirticem ne şekilde yazicam? İs yerinden belge alsam olmaz mi acaba?
Melike     2017-08-25 Hocam başvurumu yaptigimda adli sicil kaydı var mı yokmu gibi kisimlara adliyedeki gorevli bisey yazma oralara bir çizgi at yeterli dedi ve kendisi o kisimlara birer cizgi attı ben o kisimlara "yok" yazalım dedim ama gerek yok dedi sorun olurmu oysaki basvuru formunun altinda herhangi bir yeri bos birakanlarin basvurusu kabul edilmicek yaziyor diye bir uyari var sorun olur mu napabilirim lutfen yardım hocam
Eda     2017-08-25 Admin mülakata girmeye hak kazandığinda klavye türunü seciceksin dediniz ya mulakattan kastinız klavye sınavımı çünkü ben mulakat denince sozlü sinavı anliyorum
ADMİN     2017-08-25 @Faruk - Başvurabilir
Faruk     2017-08-25 Arkadaşlar sözleşmeli atanan bir katip. Daha sonra kadrolu alım açılırsa aynı puanla kadrolu alımına başvuru yapabilir mi. Bilgisi olan var mı
ADMİN     2017-08-25 @Tuğba -Hayır sorun yaşamazsınız.
Tuğba     2017-08-25 Admin lise diplomamin aslı yok ama kaybolmadan once noter tasdikli örneği vardi hep onu kullanıyorum. Yine onunla basvursam sorun cikarirlar mi sizce?
Emine     2017-08-24 Suanda 80 tane yayinlanmis metini soruyorum bakanligin sitesinde ekim 2016 nin metini var en son 1 hafta kwla icinden eleyip 20 metine dusuruyorlar suanki metjni soruyorum
ADMİN     2017-08-24 @Eda - Mülakata katılmaya hak kazandığınızda seçimizi yapacaksınız. İster Q klavye isterseniz F klavye.
Eda     2017-08-24 Admin şimdi ben Q klavye calişıyorum sinava gittigimde Q klavyeyle sinava girmek istiyorum diyebilir miyim yoksa sınavda karşima f klavye cıkarsa affalarım yazamamki ben anlayamadim klavyeyi onlar mı belirliyo biz seçebiliyor muyuz lütfen bu konuda detaylı bir bilgi verin ona gore hazırlanicam
ADMİN     2017-08-24 @Emine -Çalışmanız gereken metinler uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
ADMİN     2017-08-24 @Rhm -Evet
ADMİN     2017-08-24 @abdullah -Lise diploması ve fotokopisi ile gitseniz de olur. Geçici mezuniyet belgesi ve fotokopisi ile gitseniz de olur.
ADMİN     2017-08-24 @Eda -Birşey yapmana gerek yok sorun olmaz.
Emine     2017-08-24 Zabit katipligi metinlerinde cikacak metinler 1 ekim 2016 diyo calisacagimjz metinler dogru mu ?
Rhm     2017-08-24 Admin önlisans mezunuyum mubasirlik için başvuru yapabilir miyim acaba
abdullah     2017-08-24 Hocam öğrenim belgesi derken öğrenci belgesi mi .. mezun olduk öğrenci belgesi alamıyoruz. Üniversite mezunuyum liseden basvuracam lise diploması mi verelim
Eda     2017-08-24 Admin ben baßvuru yaptigimda sınavda kullanicağim klavye turunü belirtmedim gorevli biz bunu yapmiyoruz dedi internettede okuyorum basvuru sirasinda hangi klavyeyi kulanmak istedigimizi bbelirtebiliyomuşuz ama ben yapmadim ne yapabilirim
ADMİN     2017-08-24 @Handenur - 18 yaşını doldurduysanız başvurabilirsiniz.
ADMİN     2017-08-24 @ezgi - Eşinin ne iş yaptığını ve adresini dilekçe ile yaz.
Handenur     2017-08-23 Ben 18 yaşındayım mubasirlik için başvuru yapabilir miyim yaş sınırı belirtmemisler sanirim
ezgi     2017-08-23 adayların eşlerinin is durumuna ilişkin dilekçe şeklinde beyan ?? bu ne demek yardımcı olursanız sevinirim eşim is yerinden dilekçe falan mi yazdircak
Eda     2017-08-23 :) çok teşekürler admin yardımlariniz icin Allah sizden razı olsun
ADMİN     2017-08-23 @Eda -Başvurunuz geçerli merak etmeyin :)
Eda     2017-08-23 Admin başvuru için gerekli belgeler arasinda arşiv araştirmasi formuda yaziyo ben başvuru icin gerekli herseyi yaptim ama arsiv arastirmasi formunu eklemedim dosyaya adliyedeki gorevli arsiv araştirmasi formunu daha sonra mulakata kabul edilirsen vericeksin dedi bi yalnışlik yok degil mi yoksa arsiv arastirmasi formunuda simdimi doldurup vermem gerekiyodu
ADMİN     2017-08-22 @Berkay -En erken Ocak ayı.
Berkay     2017-08-22 Kazanırsak şayet tahminen işe başlama ne zaman olur ?
a     2017-08-22 sadece basvuru yapilan bu 3 ile mi atama olacak ?
ADMİN     2017-08-22 @Mehmet - Açıktan atamalarda puanları tahmin etmek mümkün olmuyor maalesef.
Mehmet     2017-08-22 83 puan ile ankara mubasirlik gelir mi sizce ihtimal nedir
ADMİN     2017-08-22 @Ali -Evet
ADMİN     2017-08-22 @Beyza -Transkript yok mu elinde bilgisayar dersi görüp geçtiğine dair?
ADMİN     2017-08-22 @Uğur - T.C. İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Ben İzmir dedim artık sen hangi şehre başvuru yapacaksan onu yazarsın :)
Ali     2017-08-22 Lise mezunuyum bilgisayar sertifkam var katiplige basvurabiliyor muyum ? Lise mezunları orta öğretim kpss ye girdim
Beyza     2017-08-22 Admin on lisans makine mezunuyum Katiplik için bilgisayar dersi oldunu nasıl kanitlicaz ?.bilgisayar belgem yok
ADMİN     2017-08-22 @Sefa -Bir yıllık memurluk değil. Sözleşme yıl sonu yenilenir. Herhangi bir sözleşmeye aykırı davranış yapmadığınız sürece emekli olana kadar çalışabilirsiniz.
Uğur     2017-08-22 Admin eşlerin iş durumuna ilişkin dilekçe beyanı yazarken başlığa ne yazacaz.. yani nereye göndereceğimize dair kısma.. Bi de Ankara adliyesinden direkt başvuru yapabiliyoruz mu
Sefa     2017-08-22 Bu sözleşmeli demek 1yıllık memur demekmiş nasıl anlamadım
ADMİN     2017-08-22 @Ruken - Sorun olmaz. Rahat olunuz.
Ruken     2017-08-22 Admin ben başvurumu yaptim transkript verdim ama transkripte bilgisayar dersinin dışında 4 yıl boyunca aldigim bütün dersler var biliyosunuz ama transkripte bilgisayar dersini bir yuvarlak icine falan almadim altini falanda cizmedim belirgin olsun diye sizce sorun olur mu
ADMİN     2017-08-22 @Mehmet - 2016 KPSS ye girmeniz yeterlidir. Hangi düzeyde olduğu önemli değildir.
Mehmet     2017-08-22 Hocam ben adalet Bakanlığının sayfasından okudum da lise ve Önlisans için 2014 puanı istemiyormus lisans için 2016 P3 puanı . Yani o zman asagida arkadaşların söylediği gibi lisans mezunu olup ta 2016 da lisans kpss sine değil orta öğretim kpss sine girenlerin başvurusu olmuyor mu ? Bir de ordaki alım sayıları şehirler farklıydı bunlar ayrı duyurular mi aynı Duyurular mi acaba
ADMİN     2017-08-21 @Admin -Gelir gelmez bilemeyiz arkadaşlar. Alım az umutları düşük tutmak iyidir. Başarılar dileriz.
Enes     2017-08-21 Hocam 81 puanla ankara mübaşirlik için şansım varmı acaba cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim
Ayse     2017-08-21 Hocam mubasirlikte genelde taban puan kaç oluyor puanım 74 De.. yani mubasirlik sıralamasına girilir mi istanbulda bu alım için acaba
Esra     2017-08-21 Esinin isyle ilgili dilekce seklinde beyan dedigi ne oluo ne yazcz ornek bulamadm .s.s
ADMİN     2017-08-21 @uzay -Duanız için çok teşekkür ederim :) Gidebilirsiniz sorun olmaz. Tahminim 5 - 15 TL arası ücret alırlar. Bu arada forma resim yapıştırın.
ADMİN     2017-08-21 @Misafir -Piyade yaz geç çok önemli değil.
uzay     2017-08-21 Allah razı olsun admin . ben eskişehir de oturuyorum buradaki adliyeye gitsem sorun olmaz dimi
Misafir     2017-08-21 Askerlik yapıldıysa şekli nedir? Ya bilgisi olan varmı arkadaşlar ben uzun dönem 15 ay on başı olarak yaptım başvuru formuna ne yazacağım bilemedim
ADMİN     2017-08-21 @uzay -Geçici mezuniyet belgesi ve fotokopisi ile adliyeye gidiyorsun. Onlar belgelerine bakıp fotokopiyi alıp aslını sana geri veriyorlar.
uzay     2017-08-21 Diplomamı almadım geçici mezuniyet belgesinin gerçeğini de başka kurumlara vermeyin diploma alamazsınız dediler ben şimdi ne yapayım admin lütfen yardım et
ADMİN     2017-08-20 @Eda - Transkript yeterli.
Eda     2017-08-20 Admin üniversiteden bilgisayar dersi aldığıma dair transkript mi alayım yoksa bu dersi aldiğima dair baska bir belge mi alayım
ADMİN     2017-08-20 @Emir - Kolay meslek yok tabi ancak adliye işleri yorucudur tabi.
ADMİN     2017-08-20 @Esma - Oradaki kasıt bilgisayar ile yazmayın demek.
ADMİN     2017-08-20 @Emine - İstediğiniz adliyeden başvurabilirsiniz.
Emir     2017-08-19 Katiplik için çok zor yorucu emeğinin hakkını alamıyorsun deniyor çoğu yerde moralim bozuldu :( bu konuda yorumunuz nedir
Esma     2017-08-19 Admin başvuru formunda el yazısıyla doldurulacaktir derken neyi kastediyo anlamadım yani bilgisayardan yazılmaz mı? Gulebilirsiniz ama yinede sorucam el yazisindan kasıt güzel el yazisi mi normal yazımı:(
Emine     2017-08-19 Istanbul adliyesi diyor ama hangi adliye bikac tane adliye var bilgisi olan var mi ?
ADMİN     2017-08-19 @Eda -Başvuracağınız yerde size verecekler.
ADMİN     2017-08-19 @Ugur -Bu ilan için yaş sınırına takılmıyorsunuz.
Eda     2017-08-18 Admin arşiv araştırması formu isteniyor bunu başvuru sırasinda adliyeden mi isticez nerden temin edebiliriz
Ugur     2017-08-18 24 06 1981 dogumluyum hicbirine basvuramazmiyim?
ADMİN     2017-08-18 @Beyza -Evet
Beyza     2017-08-18 Üç başvuru için ben on lisans mezunuyum ama. Orta öğretim kpss ine girdim on lisans diplomamı asli ve fotokopisini mi alıcam
adsiz     2017-08-18 Madem 35 yas ustunu almiyorlar biz neden calisip sinava girdik artik buna bi cozum bulsunlar hic biyere basvuramiyoruz
ADMİN     2017-08-18 @Kenan -Sorun oluşturmaz. Ünvan değişikliği olduğu için.
ADMİN     2017-08-18 @Beyza - Bilgisayar sertifikanız varsa başvurabilirsiniz.
ADMİN     2017-08-18 @Dilda -Evet başvurabilirsiniz. Bir sıkıntı oluşmaz.
Kenan     2017-08-18 Öğretmenler artık eskisi gibi kadrolu alınmıyor 2016 dan beri sözleşmeli olarak atanıyorlar. Bu açıdan bir sorun oluşturmaz mı sözleşmeliden sözleşmeliye geçerken?
Beyza     2017-08-18 Zabıt katipliği için orta öğretim kpss olur mu
Dilda     2017-08-18 Admin mesela ben bu ilana başvurdum ama kazanamadım aylar sonra katiplik için genel bir ilan oldugunda tekrar basvurabilir miyim hakkım var mı bir de ilçe adliyesinden başvurabilir miyim
ADMİN     2017-08-18 @Eda -Evet ilçeden başvurabilirsiniz.Bayanlar askerlik kısmını boş bırakacaklar.
ADMİN     2017-08-18 @Edis -Evet
Eda     2017-08-18 Admin başvuru formunda mahkumiyet askerlik gibi bilgilerle ilgili doldurulmadı gereken yerler var oralara bişi yazmam gerekiyo mu ki askerlk konusunda ben bayanım mesela
Eda     2017-08-18 Admin ilçeden başvuru olur mu
Edis     2017-08-18 Teşekkürler. Öğretmenliğe geçiş sözleşmelilerde istifa halleri istisnalarından ünvan değiştirmeye mi giriyor acaba ?
ADMİN     2017-08-18 @Edis -Sözleşme süresi diye bir şey yok. O dediğiniz geçici projeli alımlar içindir. Sözleşme her sene otomatik yenilenir. Öğretmenlik konusuna gelince öğretmenliği kazandığınızda istifa edebilirsiniz. Öğretmenliğe geçişte istifanız size herhangi bir bekleme ya da başka bir sorun teşkil etmeyecektir.
Edis     2017-08-18 @ADMİN -Bir fikriniz yok mu ?
ADMİN     2017-08-18 @Emine -Yayınladıkları ilanda istenilen belgelerde fotoğraf bulunmuyor ancak başvuru formunda fotoğraf yeri var. Başvuru formuna fotoğraf yapıştırmak için bulunsa iyi olur.
Emine     2017-08-18 Fotograf istemiyorlamiydi ben mi goremedim basvuru isteklerinin icinde
Edis     2017-08-18 Bu memurlukta sözleşmeler 1 sene üzerinden yapılıyor sanırım bu bir sene sonunda sözleşmemi yenilemesem daha sonrasında öğretmen olarak atanmam da bir sorun oluşur mu ?
ADMİN     2017-08-18 @melih -Geçici mezuniyet belgesini aslı gibidir yaparak yapılan bir başvuru görmediğimiz için bir şey diyemeyiz. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi almanız mümkün değilse deneyebilirsiniz. Büyük ihtimal kabul edeceklerdir.
ADMİN     2017-08-18 @Zeynep - Evet
ADMİN     2017-08-18 @Muhendis -Evet geçer. Transkripti sertifika yerine kullanabilirsiniz.
ADMİN     2017-08-18 @Ruken -2017 puanın bu alım için kullanılamaz. 2016 ortaöğretim puanın ile başvuracaksın. İster lise ister lisans diplomanla başvur çok bir önemi yok. Ama ilerde sorun yaşamamak için lisans diplomanla başvurmanı tavsiye ederiz.
melih     2017-08-18 Admin ben diplomayı almadım daha geçici mezuniyet belgesi de diğer okulda ben şimdi ne yapmalıyım . geçici mezuniyet belgesini okuldan aslı gibi yapsam olur mu ki
Zeynep     2017-08-18 Mübasirlik icin bayanlar basvurabilirler mi
Muhendis     2017-08-18 Admin öncelikle kolay gelsin. Üniversite de 'temel bilgi teknolojileri' dersi aldım bu ders bilgisayar sertifikasi yerine geçer diyenler var internette sizin bu konu hakkında bilginiz var mı. Teşekkür ediyorum şimdiden
Ruken     2017-08-18 Hocam çok tşk ederim verdiğiniź bilgiler için büyük yardımınız dokunuyo cok soruyorum biliyorum ama son bi soru daha ben katipliğe lise diplomamla başvurucağımı saniyordum herkes lise diploması diyo. Ben 2017 lisans kpsye girdim türkce öğretmenliği mezunuyum ve 2016 ortaöğretim kpssye de girdim. Lisans diplomamla katiplige başvurmam bana ögretmenlik icin mülakata başvuruda ve girmede bi sorun yaratmaz mı kps 2016 ortaögretim puanim da 82
ADMİN     2017-08-18 @Ruken -Lisans diploması ile başvurmalısınız.
ADMİN     2017-08-18 @Esma - Kurum aslını görmeden nasıl onaylasın :)
Ruken     2017-08-18 Hocam ben anlayamadım şimdi ben türkçe öğretmenliği 2017 üni mezunuyum. 2016 ortaöğretim kpsye de girdim puanım 82 ben şimdi katiplik için lise diplomasıyla mı üni diplomasıyla mı başvuru yapıcam ayrıca verdiğiniz bütün cevaplar için çok tşk ederim emeğiniz büyük
Esma     2017-08-18 Hocam sadece diplomanın fotokopisini götürsem adliyeye onaylatılmaz mı diplomanın kendisi de mi olmal ffotokopiyl birlikte
ADMİN     2017-08-17 @Esma -Diploma ve diploma fotokopisi ile birlikte adliyeye gigip, fotokopiyi başvuru sırasında onaylatabilirsiniz.
ADMİN     2017-08-17 @Ahmed Yasir -Sorun olmaz.
Esma     2017-08-17 Hocam diplomanın fotokopisini nereden onaylatabiliriz üniversiteden lise diplomamın fotokopisini isteyip orda onaylatsam olur mu nerde onaylatılır
Ahmed Yasir     2017-08-17 Admin ben istanbulda yasiyorum ama yarın sinopa gidicem ordaki adliyeden başvursam sorun olur mu
ADMİN     2017-08-17 @Berkay -Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte 1 yıl bekleme süresi vardır.
ADMİN     2017-08-17 @nurgul -Maalesef onaysız fotokopi olmaz.
ADMİN     2017-08-17 @gizem -Evet tabi.
ADMİN     2017-08-17 @muhammed - Açıktan atamalarda puanları tahmin etmek mümkün olmuyor maalesef.
Berkay     2017-08-17 Bu sözleşmeli memurluğa atandıktan bir sene sonra felan başka bir sözleşmeli memurluğa ( öğretmenlik v.s) geçmemizde sorun olur mu ?
nurgul     2017-08-17 Admin.. diplomamin asli universitede.. asli gibidir de açık ogretim fakultesinde..ne yapmam gerekiyor sadece fotokopisi olmazmi..
gizem     2017-08-17 Mubaşirlik sizce bayan için uygun bir meslek midir ?
muhammed     2017-08-17 Ortaöğretim puanlar kaçla kapatir sizce ?
ADMİN     2017-08-17 @Şükran -Başvuru ücreti değil sizlerden sadece posta ücreti alırlar o da 10 -15 TL gibi olur.
ADMİN     2017-08-17 @hasibe -Evet
Şükran     2017-08-17 Başvuru ücreti ne kadar
hasibe     2017-08-17 Peki İzmir İstanbul ve Ankara'da mi sınava girilecek
ADMİN     2017-08-17 @yunusemre -Evet
ADMİN     2017-08-17 @Asuman -Farklı düzeydekileri aynı sıralamada yarıştıramazlar ancak şu an için net sonuç belli değil.
yunusemre     2017-08-17 Sermaye piyasası 2 yıllk mezunuyum bende mübaşir lige başvurabilir miyim admin
Asuman     2017-08-17 Şimdi bu kpss puanına göre siralancak lise mezunuda başvurdu lisans mezunu da bu ikisinin puanı aynı listede mi kıyas yapılacak ben anlamadim
ADMİN     2017-08-17 @Ruken -Ortaöğretim KPSS puanınız da varsa 70 ve üzeri, bir sorun olmaz.
ADMİN     2017-08-17 @Dilda -Üniversite ile iletişime geçmelisin ancak genelde üniversiteler bu konuda maalesef çok sıkıntılı. Sanmıyorum ama umarım yardımcı olurlar.
Ruken     2017-08-17 Hocam ben üniversite mezunuyum katiplik için lise diplomamla başvurucam ama herhangi bir bilgisayar sertifikam yok ama ünide bilgisayar dersi aldım yani lise diplomasının yanında bir de üniversiteden aldıgım bilgisayar dersini basarıyla gećti belgesiyle basvursam olur mu yani bir tezat oluşmaz lise diploması ve üniden aldığım belgeden otürü degilmi kabul exerler mi bu sekilde basvurumu lütfen cevaplayın
Dilda     2017-08-17 Admin lütfen yardım lise diplomam üniversitede ne yapmam gerekiyo gidip üniversiteden fotokopisini mi almalıyım fotokopiyle olur mu fotokopiyi üniversitede mi onaylatmam lazım nerede
ADMİN     2017-08-17 @Adem -Evet
Adem     2017-08-17 Şahsen mi yapmak gerekiyor başvuruları
selçuk     2017-08-17 mubaşirlik için kpss 70 almak gerek
ADMİN     2017-08-17 @Zeynep - Evet
Zeynep     2017-08-17 Geçici mezuniyet belgesi ile basvurabilirmiyiz
ADMİN     2017-08-17 @Fazilet -Maalesef 68 puan ile başvuramazsınız. 70 barajı var.
Fazilet     2017-08-17 Benim 68 puanım var lise mezunuyum.istanbulda yazıyoruz nereye nasıl başvuruda bulunucam yardımcı olurmusunuz
ADMİN     2017-08-17 @Fatma -Evet
Fatma     2017-08-17 Sınav için İstanbul, Ankara da mı bulunmamız gerekiyor
ADMİN     2017-08-17 @kubra - İstenilen belgeler ile Ağrı Adliyesinden başvurabilirsiniz.
ADMİN     2017-08-17 @adsiz -Maalesef.
kubra     2017-08-17 admin bn agri dayimda burdan basvura bilirmiyim eger basvurabiliyosam nasl
adsiz     2017-08-17 Lise mezunuyum 82puanim var 10.12.1980 dogluyum 20gunden dolayi basvuru yapamayacak miyim
ADMİN     2017-08-17 @Enes -Diploma ve fotokopisini aynı anda götürüp diplomanın fotokopisini başvurduğunuz yerde onaylatabilirsiniz.
Enes     2017-08-17 Başvuruda diploma aslının fotokopisi olur mu acaba
ADMİN     2017-08-17 @Enes -Lisans diploması.
ADMİN     2017-08-17 @ERCAN -En yakın adliyeden yapabilirsin.
Enes     2017-08-17 Üniversite lisans mezunu birisinin başvuruda lise diplomasını mı yoksa lisans diplomasını mı vermesi lazım ?
ERCAN     2017-08-17 BASVURUYU NERDEN YAPIYORUZ
ADMİN     2017-08-17 @Tugay -Maalesef başvuramazsınız.
Tugay     2017-08-17 Adalet önlisansta altan derslerim kaldı onlisanstan 79 aldım ama mezun degilim basvuru yapabilirmiyim admin bey cevap yazarmısınız
Şamil     2017-08-17 Ya arkadas adalet bakanlığı 5 -6 ay önce mülakatlari yapılan icra katibi alım sonuçlarını açıklamadı daha doğrusu sorusturmalar sürüyor ayrıca 1545 içişleri bakanlığı sonuclarida açıklanmadı hep aynı kişiler mulakattan mülakata koşuyorlar yetkililer bunu dusunmuyorlarmi acaba
ADMİN     2017-08-17 @Emre -Evet.
ADMİN     2017-08-17 @Barış - 2 KPSS ye de girebildiğinize göre lisans düzeyinde ki KPSS 2017 KPSS olmalı. 2017 KPSS puanı bu tür alımlarda kullanılmadığı için sorunsuz olarak P94 puanınız ile başvuru yapabilirsiniz.
ADMİN     2017-08-17 @Şeyma -Posta ücreti alacaklar sizden önemli bir ücret çıkmaz.
ADMİN     2017-08-17 @Mehmet -Başvurabilir.
ADMİN     2017-08-17 @Berkay -Hayır bir sıkıntı oluşturmaz.
ADMİN     2017-08-17 @Ruken -Evet başvurabilirsiniz.
ADMİN     2017-08-17 @Korkmaz -Teknisyenlik için şu an bölümler belli değil. Diğer alımlara başvurabilirsiniz
Emre     2017-08-17 muhasirlik için en az lise demiş örneğin önlisans basvurabilirmu hocam.
Barış     2017-08-17 Admin ortaöğretim kpss puanım 85 ama bu sene üniversite 4 yıllık bir bölümden mezun oldum ve lisans kpss ye de girdim. Ortaöğretim kpss puanımı kullanabiliyor muyum?
Şeyma     2017-08-17 Arkadaşlar Cumhuriyet başsavcılığı ücret konusu nedir??
Mehmet     2017-08-17 Iyi günler duz lise mezunu başvuru yapamıyor mu
Şeyma     2017-08-17 Admin Cumhuriyet başsavcılığı ücret konusu nedir ??
Berkay     2017-08-17 Lisans mezunuyum aynı zamanda 2016 ortaöğretim kpss puanım elimde mevcut, bilgisayar sertifikam da mevcut fakat lisans mezunu olmam başvuruda ve işe alımda herhangi bir sıkıntı oluşturur mu ?
Ruken     2017-08-17 Hocam kpss 2016 ortaöğretum puanım 82 ve üniversitede bilgisayar dersinden başarıyka geçtim zabit katipliği için başvurabilir miyim ve başvuruda üniversiteden bilgisayar dersini basariyla geçtogime dair belge yeterli mi lütfen yardımcı olun
Korkmaz     2017-08-17 Merhabalar kpss girdim ve mobilya dekorasyon mezunuyum ustalık belgede var.. Başvuru yapsam olurmu ne teknisyeni alımı var
ADMİN     2017-08-17 @hakan -Ortaöğretim KPSS puanın ile başvuru yapacaksınız.
ADMİN     2017-08-17 @Serdar -Şuan için bildirilmedi. Bildirildiğinde yayınlayacağız.
ADMİN     2017-08-17 @Yusuf - Ankara, İstanbul veya İzmir hangi ile başvuracaksanız istenilen belgelerle birlikte o ildeki Adliyeye gideceksiniz. Ya da ücretli olarak bölgenizdeki Cumhuriyet başsavcılığından.
hakan     2017-08-17 2016 da ortaogretim kpps var girdik. Fakat lisans mezunuyuz nasil olacak.
ADMİN     2017-08-17 @Seçil -Evet
ADMİN     2017-08-17 @Ayse -Evet lise düzeyinden başvurabilirsin. Üniversiteden bilgisayar dersi gördüğüne dair belge almalısın eğer serfitikan yoksa.
ADMİN     2017-08-17 @Nehir -Teknisyenlik için istenilen bölümler şuan muamma. Katiplik ve Mübaşirlik için başvurabilirsiniz.
Serdar     2017-08-17 Teknisyen için hangi bölüm isteniyor bilgisi olan varmı
Yusuf     2017-08-17 Hocam basvuruyu nasil yapacaz biraz aciklarmisin
ADMİN     2017-08-17 @Portuga - "Başvuru yeri ve şekli" başlıklı yeri okumalısınız konuda. İller konunun en altında belirtiyor. Ankara, İstanbul, İzmir
ADMİN     2017-08-17 @Handenur -Evet
ADMİN     2017-08-17 @Abdullah -Adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümleri
Seçil     2017-08-17 Önlisans mezunları mübasir alımına basvuru yapamıyor mu?
Ayse     2017-08-17 Admin ben bu sene üniversiteden mezun oldum ama geçen sene de ortaogretim kpss ye girmiştim katiplik için bavuru yapabiliyor muyum
Nehir     2017-08-17 Ben şimdi anlamadım hocam bütün bolumlerden mezun olanlar başvuru yapabiliyor mu mesela ben kimya öğretmenliği mezunuyum basvuravilecek miyim herhangibir pozisyona
Anonim     2017-08-17 Mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına
ADMİN     2017-08-17 @Canan -KPSS önlisans puanınız varsa evet.
Portuga     2017-08-17 Merhaba mubasir alimlari nereye yapilacak bu konu hakkinda bilgi veritmisiniz
Handenur     2017-08-17 Sağlık meslek lisesi mezunuyum mubasirlik için başvuru yapabilir miyim admin
Abdullah     2017-08-17 Meslek liseleri için hangi bölümler geçerli belirtirmisin admin ?
Canan     2017-08-17 Peki hukuk büro yönetimi sekreterliğinden mezun olanlar önlisans olarak başvirabiliyormu