TSE En Az Lise Mezunu 40 Personel Alıyor

TSE En Az Lise Mezunu 40 Personel Alıyor
TSE En Az Lise Mezunu 40 Personel Alıyor ADMİN

Başvuru Tarihleri: 18 Eylül 2017 - 5 Ekim 2017 Tarihleri Arasında


Başvuruların internet üzerinden yapılacağı ilanda Türk Standardları Entistitüsü Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam etmek üzere mülakatla 24 Memur ve 2 Şoför, 2 Avukat, 12 Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 40 personel alıyor.

DİKKAT: Yorum bölümünden yönetime soru sormadan önce lütfen tablo ve şartları inceleyiniz.  Aşağıdaki tabloda hangi ile, kaç kişi, hangi puan türü ve hangi bölümlerden alım yapılacağı bulunmaktadır. Tabloyu inceledikten sonra aşağıdaki başvuru şartlarını mutlaka okuyunuzBAŞVURU ŞARTLARI 

 • Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak
 • Tablonun 4 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan Arapça alanında en az A seviyesi puana(90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur. (Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
 • Tablonun 6 ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. (Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
 • Tablonun 10 uncu sırasında yer alan Şoför kadrosu için; E sınıfı Ehliyet sahibi olmak, SRC2 ve SRC4 Belgelerinin her ikisine birden sahip olmak(SRC1 belgesini alanlar SRC 2 belgesini almış sayılırlar, SRC3 belgesini alanlar SRC4 belgesini almış sayılırlar, dolayısıyla SRC1 ve SRC3 Belgesine aynı anda sahip olanlarda başvurabilir). Sağlık durumu uzun yola elverişli olmak.(Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).
 • TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27/28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
 • Memur kadroları için, 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
 • Şoför kadroları için, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur
 • Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
 • Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla(02 Ekim 2017) sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 • Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 18 Eylül 2017-02 Ekim 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından elektronik ortamda başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.)
 • Tablonun 4 üncü, 6 ncı ve 10 uncu sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda ‘BAŞVURU ŞARTLARI’ nda belirtilen belgelerin elektronik ortamda başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
 • TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.
 • Avukat, Memur ve Şoför kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
 • Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 09 Ekim 2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.
 • Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası

Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,

b) Avukat, Memur ve Şoför kadroları için;

adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu, Şeklindedir


SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 09 Ekim 2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.


SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10(on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
ishak     2017-10-03 @Taner hocam puanin küsüratı nedir aceba?
ADMİN     2017-10-03 @Burak - Editör arkadaşımız Türk Standartları Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ilanlarının tarihini karıştırmış. Gereken düzenleme yapıldı. Bilgilendirme için teşekkür ederiz.
Burak     2017-10-03 Program yöneticisi, son başvuru tarihini 5 Ekim olarak göstermişsiniz baş kısımda lakin 2 Ekim gecesine kadar.. İnsanları yanlış yönlendirmeyin lütfen.
ADMİN     2017-09-18 @nurcan -Maalesef.
ADMİN     2017-09-18 @Muhendis -TSE Uzman Yardımcılığı ünvanındaki bölümler (inşaat mühendisliğ dahil) 2017 KPSS puanı istemektedir.
Serkan     2017-09-18 En az lise mezunu 40 personel ilanı verirsin. Ama en alta sadece iki şöför var. Yaşı kaldırttın. Biri hükümete sesimizi ulaştırsın
nurcan     2017-09-18 Maliye onlisans mezunuyum, başvuru yapamıyorum mu ya?
Muhendis     2017-09-18 İnşaat Mühendisi kadrosu için başvuru yapıyorum ama olmuyor açaba 2017 kpss ye girmek mi gerekiyordu
ADMİN     2017-09-17 @Fahri -P93 = KPSSP93 Önlisans KPSS puanı demektir. Diğer bir konu içinse maalesef SRC belgesi olmak zorundadır.
ADMİN     2017-09-17 @Patron -Yanlış bir bilgi değildir. Kurumun sitesinde 5. maddeyi inceleyiniz. Yeni ve eski ehliyet sistemini de incelemenizde fayda vardır.
Fahri     2017-09-17 Hocam p 93 'ne oluyor anlamadım bide e + d ehliyetim var drc yok olmaz mı
Patron     2017-09-17 Aciklama da E sinifi ehliyet yazmissiniz. Kurumun sitesinde D sinifi ehliyet diye belirtilmis. Yanlis bilgileri paylasmayin.
ADMİN     2017-09-17 @Mustafa -Memurluk ilanları bölümünde çıkan güncel ilanları takip etmelisiniz.
Mustafa     2017-09-16 Hocam bu sene mezun ölçül bilgisayar bolumu liseden neye muracat edebilirim
müge     2017-09-16 Hanife ayni duygulari paylasiyoruz.hickimse de sesimizi duymuyor yas siniri da nedir 35 yastan sonrasi iş göremez muamelesi görüyor yazik.
ADMİN     2017-09-13 @Taner - Söz konusu il Ankara olunca gelir demek mümkün olmuyor. Doğu alımı olsa gelebilir diyebilirdik.
Taner     2017-09-13 Işletme yönetimi mezunuyum kpss 82 gelme ihtimali var mı hocam sizce
süleyman aras     2017-09-06 Lise mezunu alınıyor diyorsunuz.insanları kandırıyorsunuzamacınız reklamların görünmesi galiba.bu portala bu hareketler yakışmıyor.
ADMİN     2017-08-27 @Mustafa -Maalesef. Bölümünüz yazmadığı sürece başvuramazsınız. Bölüm şartlı alım olması sebebiyle.
Mustafa     2017-08-27 Hocam önlisans bilgisayar programcılığı Alım yokmu orda bilgisayar destekli falan yazıyor ama
ilayda     2017-08-25 Asıl çalışma ve verimlilik 35 yaşından sonra başlıyor. .Gençlik deli dolu geçiyor insanın akıl balîğ olduğu yaş 40 yaş ve üstüdür. .bence bütün insanlığa haksızlık yapılıyor. .benim eşim de kpss ye girdi.75 puan aldı. Fakat hiçbir işe yaramıyor. Sınava girmeden yaş sınırı koysunlarya. .devletimize ve yöneticilere sesleniyorum. Lütfen buna bir çözüm bulunsun.Yazık bu emektar insanlara..hemde çok yazık
ADMİN     2017-08-25 @halit -Maalesef bölümünüzden almıyorlar.
halit     2017-08-25 Yukarida yazmiyor ama memurluk icin onlisans elektrik bolumu programindan mezun adaylarda basvuru yapabilir mi
Aynur Gürses     2017-08-25 Deniz ve özlem arkadaşıma katılıyorum. 35 yaş sınırı kalkmalı
Hanife     2017-08-25 Yine mi yaş..Allah bildiği gibi yapsın..Bu kadar emeğim hep yaş 35'e takılıyor..Allah'ım en iyisini bilir..Hakkım haram olsun
Deniz Erdoğan Karagöl     2017-08-25 Bu ülkede yaş 35 den sonra insanları yok sayıyorlar insanın en verimli yaşında hayatını bitiriyorlar her alanda bu böyle bu sistemin değişmesi lazım devletimiz buna cözum bulsun bu kadar insanin hakkina giriyorlar yarin ahirete iki elim bu yaş sınırını getirenlerin yakasında olacak sonra ülke niye gelişmiyor insanın en verimli yaşında yok syiyonuz diye
Özlem     2017-08-25 Madem 35 yaş sınırı olacaktı her ilanda bu böyle neden sinava başvururken 35 üstü giremez demediniz